Ασφάλιση μεταφορών

Ασφάλιση μεταφορών

Ο κλάδος Μεταφορών έχει αντικείμενό του την ασφάλιση φορτίων που διακινούνται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο, (χερσαίο, θαλάσσιο, οδικό,αεροπορικό) για κινδύνους που συμφωνούνται ελεύθερα ανάμεσα στον ασφαλιστή και τον ασφαλιζόμενο.Με την προϋπόθεση καταβολής του συμφωνηθέντος ασφαλίστρου από τον ασφαλιζόμενο στον ασφαλιστή, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο, έτσι ώστε να τον επαναφέρει στην ίδια οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν την επέλευση του κινδύνου.

Η ασφαλιστική σύμβαση είναι σύμβαση αποζημιώσεως, γι΄αυτό απαραίτητη προϋπόθεση για την σύναψή της είναι ότι ο ασφαλιζόμενος έχει έννομο συμφέρον επί του ασφαλιζομένου αντικειμένου. Στη μεταφορά εμπορευμάτων τέτοιο συμφέρον μπορεί να έχει ο αγοραστής ή ο πωλητής, ο δανειστής και γενικά όποιος έχει νόμιμο συμφέρον προς τα εμπορεύματα και ο οποίος θα ζημιωθεί σε περίπτωση βλάβης ή απώλειάς τους. Αν δεν υπάρχει τέτοια σχέση τότε δεν υπάρχει συμφέρον ασφαλίσιμο και η σύμβαση ασφάλισης δεν θα είναι αποζημιωτική αλλά σύμβαση στοιχήματος και επομένως άκυρη.

Το ασφαλιστικό συμφέρον είναι δυνατόν να μην υπάρχει κατά το χρόνο της σύναψης της ασφαλιστικής συμβάσεως, αλλά ο ασφαλισμένος πρέπει να αποδείξει ότι έχει συμφέρον κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης του κινδύνου.

Institute Cargo Clauses «A» (All Risks)

H Ρήτρα αυτή καλύπτει οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια στα μεταφερόμενα εμπορεύματα που δεν εξαιρείται ονομαστικά. Η Ρήτρα All Risks είναι η πληρέστερη που υπάρχει. Με εξαίρεση στην περίπτωση γενικής αβαρίας, οι κίνδυνοι που καλύπτονται αφορούν μόνο σε αυτό που ενδέχεται να συμβεί (αβέβαιο και τυχαίο γεγονός) και είναι ανεξάρτητο από τη βούληση και τον έλεγχο των ασφαλισμένων. Ας σημειωθεί ότι στις παραπάνω Ρήτρες είναι δυνατόν να προστεθούν διάφορες Ειδικές ρήτρες ασφάλισης που σκοπό έχουν την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών του ασφαλιζομένου με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Institute Cargo Clauses «B» 1.1.82 WPA/WA-μετά μερικής αβαρίας

Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι της Ρήτρας «C» και επιπλέον η ολική ή μερική απώλεια ή ζημία που αποδίδεται σε:

 • Ηφαιστειακή έκρηξη, σεισμό ή κεραυνό.
 • Παράσυρση του εμπορεύματος στη θάλασσα από κύμα.
 • Εισροή θαλασσίου νερού, λίμνης ή ποταμού στο μεταφορικό μέσο ή στο εμπορευματοκιβώτιο ή στον αποθηκευτικό χώρο, εξαιρουμένου οπωσδήποτε του νερού της βροχής.
 • Ολική απώλεια δέματος κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης στο και από το πλοίο.

Institute Cargo Clauses «C» 1.1.82 (FPA-ελεύθερα μερικής αβαρίας)

Η Ρήτρα αυτή παρέχει την πιο περιορισμένη κάλυψη κυρίως έναντι βασικών ζημιών που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Καλύπτονται είτε η μερική, είτε η ολική ζημία ή απώλεια που αποδίδεται σε:

 • Έκρηξη ή Πυρκαγιά
 • Προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου
 • Ανατροπή, εκτροχιασμό, πρόσκρουση ή σύγκρουση του χερσαίου μεταφορικού Μέσου.
 • Πρόσκρουση ή σύγκρουση του πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου ή άλλο Αντικείμενο.
 • Εκφόρτωση του μεταφερόμενου εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου ή Καταφυγής.
 • Θυσία γενικής αβαρίας
 • Θεληματική ρίψη του εμπορεύματος στην θάλασσα.

Επιπλέον καλύπτονται και τα έξοδα γενικής αβαρίας και σώστρων όπως επίσης και η αποζημίωση για αναλογική ευθύνη του ασφαλιζόμενου, λόγω πρόσκρουσης ή σύγκρουσης του πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου με άλλο εξωτερικό αντικείμενο εκτός από νερό.Επικοινωνία

Επιβεβαιώστε ότι δεν είστε ρομπότ (bot), τσεκάροντας το κουτί που βρίσκεται στο πάνω πλαίσιο!

Βρείτε μας στο χάρτη